O našej firme

Firma MERTECH, s.r.o. je od roku 1995 dodávateľom systémov pre meranie v rôznych priemyselných oblastiach so zameraním na optimalizáciu procesov, bezpečnosť a environmentálne aplikácie.

MERTECH s.r.o. sa zaväzuje plniť požiadavky STN EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 14001:2005, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný systém manažérstva kvality (SMK) a environmentálneho systému (EMS) v rámci celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.