Titul:        Emisné monitorovacie stanice
Podtitul:
Autor:    


Automatické monitorovacie systémy emisií

Zariadenie pre analýzu emisií je určené pre kontinuálne meranie CO,  NOx, SO2, TOC, CO2, HF, HCl a O2 v plynoch vypúšťaných do ovzdušia. Cieľom je kontinuálne merať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok zo  zdroja znečisťovania – energetických zdrojov a spaľovní odpadov, namerané hodnoty vyhodnocovať a archivovať v zmysle platných legislatívnych noriem, najmä Vyhl. MŽP SR č. 706/2002 a 408/2003. Systémy môžu byť osadené analyzátormy rôznych typov a od rôznych výrobcov (NDIR, FID, TDL, FTIR, ...).

Popis_AMS.pdfX Close window