Emisné monitorovacie stanice (AMS, CEMS)

1 Určenie zariadenia  Zariadenie pre analýzu emisií je určené pre kontinuálne meranie CO,  NOx, SO2, TOC, CO2, HF, HCl a O2 v plynoch vypúšťaných do ovzdušia. Cieľom je kontinuálne merať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok zo  zdroja znečisťovania – energetických zdrojov a spaľovní odpadov, namerané hodnoty vyhodnocovať a archivovať v zmysle platných legislatívnych noriem. Systémy môžu […]