Emisné monitorovacie stanice (AMS, CEMS)

1 Určenie zariadenia 

Zariadenie pre analýzu emisií je určené pre kontinuálne meranie CO,  NOx, SO2, TOC, CO2, HF, HCl a O2 v plynoch vypúšťaných do ovzdušia. Cieľom je kontinuálne merať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok zo  zdroja znečisťovania – energetických zdrojov a spaľovní odpadov, namerané hodnoty vyhodnocovať a archivovať v zmysle platných legislatívnych noriem. Systémy môžu byť osadené analyzátormi rôznych typov a od rôznych výrobcov (NDIR, FID, TDL, FTIR, …).

Meranie objemového prietoku, TZL, teploty a tlaku spalín 

Pre meranie rýchlosti prúdenia spalín dodávame tlakovo-diferenčnú. Meranie je založené na snímaní tlakovej diferencie. Pre prepočet merania prietoku na normálne podmienky je použitý signál teploty 0-300°C z prietokomera a snímač abs. tlaku 0.9 – 1.1 bar s výstupom 4-20 mA. Výstupné a stavovén signály sú privedené na vstupy prevodníkov ADAM. Pre meranie TZL je možné použiť elektrostatickú alebo elektro-optickú sondu s dynamickým rozsahom 0-1/10000 mg/m3. 

 

 

2.1 Plynové cesty – analyzačná časť 

Za účelom kontinuálneho odberu meraného plynu bude do spalinovodu namontovaná vyhrievaná odberová sonda s prírubou. Z odberovej sondy s rúrkou je meraný plyn kontinuálne odsávaný pomocou pumpy vzorky cez vyhrievané vedenie, 2 cestný chladič vzorky, jemný filter, aerosólový filter, ventil a snímač vlhkosti. Ihlovým ventilom je možné upravovať prietok meraného plynu cez analyzátor Ultramat 23 firmy Siemens. Kondenzát vznikajúci v chladiči sa peristaltickou pumpou automaticky odvádza do zbernej nádoby. Výstup plynu z analyzátorov je vyvedený hadičkou do voľnej atmosféry. Analyzátor je vybavený automatickou kalibráciou nuly, kalibrácia rozsahu sa odporúča 1 x ročne. Je možné zadefinovať 2 meracie automaticky prepínané rozsahy merania v rámci špecifikácie. 

2.2 Vyhodnocovacia časť

Namerané hodnoty a stavové signály sú prevádzané prevodníkmi typu ADAM na signál RS485a prenášané na emisný PC umiestnený na velíne. Základ systému WINEMAG tvorí riadiaci počítač v kancelárskom prevedení (priemyselné prevedenie na požiadanie) so SW Winemag s nasledovnými
základnými vlastnosťami : 
                                                        ●     PREPOČET hodnôt na referenčné podmienky
                                                        ●     kontrola EMISNÝCH LIMITOV
                                                        ●     výpočet MNOŽSTVA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
                                                        ●     ATRIBÚT platnosti hodnôt
                                                        ●     Automatická TLAČ PROTOKOLOV
                                                        ●     ZÁLOHOVANIE dát na nezávislom pevnom disku a databáze
                                                        ●     Možnosť ĎIAĽKOVÉHO PRENOSU dát na nadradené systémy

 

Naše referencie automatizovaných monitorovacých systémov